Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng  để hoàn thiện khẳng  định sau: “An toàn” dữ liệu nghĩa là  cơ sở dữ liệu cần phải:

Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng  để hoàn thiện khẳng  định sau: “An toàn” dữ liệu nghĩa là  cơ sở dữ liệu cần phải:

A. Bảo đảm tính độc lập dữ liệu

B. Bảo vệ, bảo đảm sự toàn ven dữ liệu 

C. Bảo toàn dữ liệu khi thao tác trên nó. 

D. Bảo vệ chống truy nhập trái phép

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:35 chiều

Đánh giá chủ đề này