Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Toàn vẹn dữ liệu nghĩa là:

Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Toàn vẹn dữ liệu nghĩa là:

A. Dữ liệu trong CSDL luôn luôn chính xác tại mọi thời điểm

B. Có thể thực hiện các chiến lược truy nhập dữ liệu.

C. Bảo đảm tính độc lập dữ liệu tại mọi thời điểm

D. Có thể tìm kiếm tại mọi thời điểm

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:35 chiều

Đánh giá chủ đề này