Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng  để hoàn thiện khẳng  định sau:  Từ một quan hệ  1NF có thể chuyển đổi về nhóm các quan hệ 3NF bằng cách …

Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng  để hoàn thiện khẳng  định sau:  Từ một quan hệ  1NF có thể chuyển đổi về nhóm các quan hệ 3NF bằng cách …

A. Loại bỏ các phụ thuộc không đầy đủ vào khoá

B. Loại bỏ các phụ thuộc không đầy đủ vào khoá và các phụ thuộc bắc cầu

C. Loại bỏ các phụ thuộc không đầy đủ

D. Loại bỏ các phụ thuộc đầy đủ vào khoá và các phụ thuộc bắc cầu

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:36 chiều

Đánh giá chủ đề này