Hiến pháp tư sản không có đặc điểm nào dưới đây?

Hiến pháp tư sản không có đặc điểm nào dưới đây?

A. Về tính giai cấp, ưu tiên bảo vệ địa vị và quyền lợi của giai cấp tư sản.

B. Về nguồn gốc, xuất hiện sớm hơn so với Hiến pháp XHCN.

C. Về tính giai cấp, ưu tiên bảo vệ địa vị và quyền lợi của giai cấp công nhân và nhân dân lao động.

D. Về hình thức biểu hiện, có cả Hiến pháp thành văn và Hiến pháp bất thành văn.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:35 chiều

Đánh giá chủ đề này