Hình thể và cấu tao cơ thể người là đối tượng học của môn

Hình thể và cấu tao cơ thể người là đối tượng học của môn

A. Ngoại khoa

B. Giải phẫu học

C. Phẫu thuật

D. Cơ thể học

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:22 chiều

Đánh giá chủ đề này