Hộ gia đình ông Trần Văn B có đàn heo 50 con, và tổng diện tích chuồng trại chăn nuôi là 100m2 tuy đã chăn nuôi được 2 năm nay nhưng gia đình ông vẫn chưa thực hiện thủ tục về môi trường nào, vậy theo quy định hiện nay gia đình ông phải thực hiện thủ tục nào về môi trường?

Hộ gia đình ông Trần Văn B có đàn heo 50 con, và tổng diện tích chuồng trại chăn nuôi là 100m2 tuy đã chăn nuôi được 2 năm nay nhưng gia đình ông vẫn chưa thực hiện thủ tục về môi trường nào, vậy theo quy định hiện nay gia đình ông phải thực hiện thủ tục nào về môi trường?

A. Cam kết bảo vệ môi trường

B. Kế hoạch bảo vệ môi trường

C. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản

D. Đề án bảo vệ môi trường chi tiết

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:38 chiều

Đánh giá chủ đề này