Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển của cách mạng Việt Nam?

Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển của cách mạng Việt Nam?

A. Thực hiện trọn vẹn nhiệm vụ đánh cho Ngụy nhào
B.Tạo điều kiện để cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội

C. Nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế

D. Đáp ứng được yêu cầu lịch sử và nguyện vọng của quần chúng

Hướng dẫn

Việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước đã tạo ra một bộ máy nhà nước thống nhất, nền kinh tế chung, từ đó tạo điều kiện để cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, thúc đẩy sự phát triển của cách mạng Việt Nam
Đáp án cần chọn là: B

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site