Hội đồng nhân dân bầu ra các chức danh nào sau đây ở địa phương?

Hội đồng nhân dân bầu ra các chức danh nào sau đây ở địa phương?

A. Chủ tịch Hội đồng nhân dân

B. Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc

C. Cả hai phương án trên

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:22 chiều

Đánh giá chủ đề này