Hội đồng quản trị KHÔNG phải triệu tập họp bất thường đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau:

Hội đồng quản trị KHÔNG phải triệu tập họp bất thường đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau:

A. Số thành viên hội đồng quản trị còn lại ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật

B. Theo yêu cầu của ban kiểm soát

C. Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trong quyền của cổ đông

D. Nhiệm kỳ của hội đồng quản trị kết thúc

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:40 chiều

Đánh giá chủ đề này