Hội thẩm được tham gia xét xử ở các trình tự xét xử nào sau đây?

Hội thẩm được tham gia xét xử ở các trình tự xét xử nào sau đây?

A. Sơ thẩm

B. Phúc thẩm

C. Phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:23 chiều

Đánh giá chủ đề này