Hợp đồng có thể được xem là vô hiệu trong trường hợp nào?

Hợp đồng có thể được xem là vô hiệu trong trường hợp nào?

A. Người tham gia bị bắt buộc cưỡng ép

B. Hình thức đúng nhưng  không phù hợp phong tuc tập quán

C. Có đủ năng lực hành vi

D. Cả a, b, c đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:22 chiều

Đánh giá chủ đề này