Hợp đồng được xem là vô hiệu thì trách nhiệm pháp lý giữa các bên chấm dứt toàn bộ:

Hợp đồng được xem là vô hiệu thì trách nhiệm pháp lý giữa các bên chấm dứt toàn bộ:

A. Đúng

B. Sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:22 chiều

Đánh giá chủ đề này