Khấu hao là việc tính toán và __________ một cách có hệ thống nguyên giá của máy móc, thiết bị vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong thời gian sử dụng máy móc thiết bị.

Khấu hao là việc tính toán và __________ một cách có hệ thống nguyên giá của máy móc, thiết bị vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong thời gian sử dụng máy móc thiết bị.

A. Phân chia

B. Phân bổ

C. Xác định

D. Xác minh

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:35 chiều

Đánh giá chủ đề này