Khi thủy phân nucleotid trong môi trường acid yếu ta thu được:

Khi thủy phân nucleotid trong môi trường acid yếu ta thu được:

A. Base nitơ, pentose-phosphat 

B. Base-pentose, phosphat 

C. Nucleosid, phosphat 

D. Base nitơ, pentose, phosphat

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:40 chiều

Đánh giá chủ đề này

Please disable your adblocker or whitelist this site!