Liên kết đóng vai trò quan trọng trong cấu trúc bậc II của phân tử protein là:

Liên kết đóng vai trò quan trọng trong cấu trúc bậc II của phân tử protein là:

A. Liên kết peptid 

B. Liên kết hydro 

C. Liên kết disulfur 

D. Liên kết muối

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:35 chiều

Đánh giá chủ đề này