Liên kết giữa base nitơ và pentose trong một nucleotid là liên kết:

Liên kết giữa base nitơ và pentose trong một nucleotid là liên kết:

A. Phosphodieter

B. Phosphodiester

C. Hydro

D. N glycosid

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:23 chiều

Đánh giá chủ đề này