Loại acid amin của Hb A và Hb F tại vị trí xoắn F$_{2}$ là:

Loại acid amin của Hb A và Hb F tại vị trí xoắn F$_{2}$ là:

A. Ala 

B. Ser 

C. Gln 

D. Phe 

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:39 chiều

Đánh giá chủ đề này