Luật Đầu tư năm 2014 có phạm vi điều chỉnh như thế nào?

Luật Đầu tư năm 2014 có phạm vi điều chỉnh như thế nào?

A. Điều chỉnh các hoạt động đầu tư kinh doanh

B. Điều chỉnh các hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam

C. Điều chỉnh các hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài

D. Điều chỉnh các hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài và hoạt động đầu tư công

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:22 chiều

Đánh giá chủ đề này