Luật giáo dục 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày nào?

Luật giáo dục 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày nào?

A. Ngày 31 tháng 12 năm 2019

B. Ngày 31 tháng 12 năm 2020

C. Ngày 01 tháng 6 năm 2020

D. Ngày 01 tháng 7 năm 2020

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:39 chiều

Đánh giá chủ đề này