Mỗi desoxyribonucleosid có vị trí có thể phosphoryl hóa:

Mỗi desoxyribonucleosid có vị trí có thể phosphoryl hóa:

A. C2’– C3’– C5’ 

B. C3’ – C5’ 

C. C2’ – C3’ 

D. C2’ – C5’

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:40 chiều

Đánh giá chủ đề này