Mức hưởng chế độ thai sản được quy định như thế nào trong Luật BHXH 2014?

Mức hưởng chế độ thai sản được quy định như thế nào trong Luật BHXH 2014?

A. Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản

B. Mức hưởng một tháng bằng 75% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản

C. Mức hưởng bằng 100% mức lương tối thiểu chung của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản

D. Mức hưởng bằng 75% mức lương tối thiểu chung của tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:22 chiều

Đánh giá chủ đề này