Nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam là gì?

Nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam là gì?

A. Chủ nghĩa Mác- Lênin

B. Tư tưởng Hồ Chí Minh

C. Chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:21 chiều

Đánh giá chủ đề này