Người quản lý di sản được chỉ định trong di chúc hoặc do những người thừa kế thỏa thuận cử ra không có quyền nào dưới đây?

Người quản lý di sản được chỉ định trong di chúc hoặc do những người thừa kế thỏa thuận cử ra không có quyền nào dưới đây?

A. Người quản lý di sản có quyền được hưởng một phần di sản thừa kế.

B. Được sử dụng di sản hoặc bán đi sau 10 năm nếu các đồng thừa kế không chia di sản

C. Được hưởng thù lao theo thỏa thuận với những người thừa kế

D. Được thanh toán chi phí bảo quản di sản

Kiểm tra

Hướng dẫn

Chọn A,B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:41 chiều

Đánh giá chủ đề này