Nguồn hình thành tín dụng nhà nước có thể được huy động từ bên ngoài quốc gia:

Nguồn hình thành tín dụng nhà nước có thể được huy động từ bên ngoài quốc gia:

A. Đúng

B. Sai

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:37 chiều

Đánh giá chủ đề này