Những cá nhân, tổ chức nào được ký bản thoả ước lao động tập thể?

Những cá nhân, tổ chức nào được ký bản thoả ước lao động tập thể?

A. Người sử dụng lao động, người lao động

B. Người sử dụng lao động, công đoàn

C. Người sử dụng lao động, đại diện tập thể người lao động

D. Người sử dụng lao động, tất cả người lao động

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:58 chiều

Đánh giá chủ đề này