Những hoạt động bảo vệ môi trường nào được khuyến khích?

Những hoạt động bảo vệ môi trường nào được khuyến khích?

A. Giảm thiểu, thu gom, tái sử dụng và tái chế chất thải

B. Hình thành nếp sống, thói quen giữ gìn vệ sinh môi trường, xóa bỏ hủ tục gây hại đến môi trường

C. Bảo tồn và phát triển nguồn gen bản địa; lai tạo, nhập nội các nguồn gen có giá trị kinh tế cao tuy có thể gây hại đến môi trường

D. Câu a, b đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:40 chiều

Đánh giá chủ đề này

Please disable your adblocker or whitelist this site!