Những người nào sau đây không được làm chứng cho việc lập di chúc?

Những người nào sau đây không được làm chứng cho việc lập di chúc?

A. Những người thừa kế theo di chúc của người lập di chúc.

B. Những người thừa kế theo pháp luật của người lập di chúc.

C. Người không có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc.

D. Tất cả những người trên.

Kiểm tra

Hướng dẫn

Chọn A,B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:41 chiều

Đánh giá chủ đề này