Những nội dung của việc thực hiện hợp đồng:

Những nội dung của việc thực hiện hợp đồng:

A. Thực hiện đúng điều khoảng về đối tượng; Thực hiện đúng điều khoảng về chất lượng; Thực hiện đúng điều khoảng về thời gian, địa điểm; Thực hiện đúng điều khoảng về giá cả, phương thức

B. Thực hiện đúng điều khoảng về đối tượng; Thực hiện đúng điều khoảng về phương thức thanh toán; Thực hiện đúng điều khoảng về số lượng, giá cả; Thực hiện đúng điều khoảng về thời gian.

C. a,b,c đều đúng.

D. a,b đều sai.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:23 chiều

Đánh giá chủ đề này