Phần lớn (70%) bệnh nhân phong đều thuộc thể phong u:

Phần lớn (70%) bệnh nhân phong đều thuộc thể phong u:

A. Đúng

B. Sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:22 chiều

Đánh giá chủ đề này