Phản ứng dương tính với thuốc thử Seliwanoff được thu với:

Phản ứng dương tính với thuốc thử Seliwanoff được thu với:

A. Glucose

B. Fructose

C. Lactose

D. Maltose

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:56 chiều

Đánh giá chủ đề này