Phản ứng nào không đúng về số hóa trị của Fe trong những phản ứng sau: CoQH$_{2}$ + 2cyt b Fe$^{3+}$ → CoQ + cyt b Fe$^{2+}$ + 2H$^{+}$ (1) 2cyt b Fe$^{2+}$ + 2cyt c$_{1}$ Fe$^{3+}$ → 2cyt b Fe$^{3+}$ + 2cyt c$_{1}$ Fe$^{2+}$  (2) 2cyt c$_{1}$ Fe$^{2+}$ + 2cyt c Fe$^{3+}$ → 2cyt c$_{1}$ Fe$^{2+}$ + 2cyt c Fe$^{3+}$ (3) 2cyt c Fe$^{2+}$ + 2cyt a Fe$^{3+}$ → 2cyt c Fe$^{3+}$ + 2cyt a Fe$^{2+}$ (4) 2cyt a Fe2+ + 2cyt a$_{3}$ Cu$^{2+}$ → 2cyt a Fe$^{3+}$ + 2cyt a$_{3}$ Cu$^{+}$ (5)

Phản ứng nào không đúng về số hóa trị của Fe trong những phản ứng sau:

CoQH$_{2}$ + 2cyt b Fe$^{3+}$ → CoQ + cyt b Fe$^{2+}$ + 2H$^{+}$ (1)

2cyt b Fe$^{2+}$ + 2cyt c$_{1}$ Fe$^{3+}$ → 2cyt b Fe$^{3+}$ + 2cyt c$_{1}$ Fe$^{2+}$  (2)

2cyt c$_{1}$ Fe$^{2+}$ + 2cyt c Fe$^{3+}$ → 2cyt c$_{1}$ Fe$^{2+}$ + 2cyt c Fe$^{3+}$ (3)

2cyt c Fe$^{2+}$ + 2cyt a Fe$^{3+}$ → 2cyt c Fe$^{3+}$ + 2cyt a Fe$^{2+}$ (4)

2cyt a Fe2+ + 2cyt a$_{3}$ Cu$^{2+}$ → 2cyt a Fe$^{3+}$ + 2cyt a$_{3}$ Cu$^{+}$ (5)

A. Phản ứng (1)

B. Phản ứng (2)

C. Phản ứng (3)

D. Phản ứng (4)

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:23 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site