Phát biểu sau đây đúng hay sai? Ta sử dụng phương thức getAddress() của đối tượng InetAddress để lấy ra địa chỉ IP của máy kết nối dưới dạng chuỗi?

Phát biểu sau đây đúng hay sai? Ta sử dụng phương thức getAddress() của đối tượng InetAddress để lấy ra địa chỉ IP của máy kết nối dưới dạng chuỗi?

A. Đúng

B.  Sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu12 Tháng Bảy, 2023 @ 2:41 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site