Phương pháp khấu hao theo số sư giảm dần là gì? Số tiền khấu hao hàng năm = Giá trị còn lại của máy móc thiết bị nhân với __________.

Phương pháp khấu hao theo số sư giảm dần là gì? Số tiền khấu hao hàng năm = Giá trị còn lại của máy móc thiết bị nhân với __________.

A. Hệ số

B. Tỷ lệ khấu hao

C. Tỷ suất lợi nhuận

D. Lãi vay ngân hàng

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:35 chiều

Đánh giá chủ đề này