Phương tiện quan trọng nhất để học giải phẫu là:

 Phương tiện quan trọng nhất để học giải phẫu là:

A. Xác

B. Mô hình các loại

C. Phim X quang

D. Người sống

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:22 chiều

Đánh giá chủ đề này