Quan hệ tài chính trong hoạt động của bảo hiểm xã hội có tính chất:

Quan hệ tài chính trong hoạt động của bảo hiểm xã hội có tính chất:

A. Bồi hoàn

B. Không bồi hoàn

C. Chỉ A hoặc B

D. Cả A và B

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:35 chiều

Đánh giá chủ đề này