Question: Các cấp tổ chức cơ bản của thế giới sống bao gồm: 1. Quần xã 2. Quần thể 3. Cơ thể 4. Hệ sinh thái 5. Tế bào Các cấp tổ chức đó theo trình tự từ nhỏ đến lớn là… A. 5-3-2-4-1 B. 5-3-2-1-4 C. 5-2-3-1-4 D. 5-2-3-4-1 Hướng dẫn Thế giới sống được tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc chặt chẽ: Nguyên tử → phân tử → bào quan → tế bào → mô → cơ quan → hệ cơ quan → cơ thể → quần thể → quần xã → hệ sinh thái → sinh quyển. Đáp án cần chọn là: B

Question: Các cấp tổ chức cơ bản của thế giới sống bao gồm: 1. Quần xã 2. Quần thể 3. Cơ thể 4. Hệ sinh thái 5. Tế bào Các cấp tổ chức đó theo trình tự từ nhỏ đến lớn là… A. 5-3-2-4-1 B. 5-3-2-1-4 C. 5-2-3-1-4 D. 5-2-3-4-1

Hướng dẫn

Thế giới sống được tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc chặt chẽ: Nguyên tử → phân tử → bào quan → tế bào → mô → cơ quan → hệ cơ quan → cơ thể → quần thể → quần xã → hệ sinh thái → sinh quyển. Đáp án cần chọn là: B

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site