Question: Chiều cao thân ở một loài thực vật do 4 cặp gen nằm trên NST thường qui định và chịu tác động cộng gộp theo kiểu sự có mặt một alen trội sẽ làm chiều cao cây tăng thêm 5cm. Người ta cho giao phấn cây cao nhất có chiều cao 190cm với cây thấp nhất, được F1 và sau đó cho F1 tự thụ. Nhóm cây ở F2 có chiều cao 180cm chiếm tỉ lệ:

Question: Chiều cao thân ở một loài thực vật do 4 cặp gen nằm trên NST thường qui định và chịu tác động cộng gộp theo kiểu sự có mặt một alen trội sẽ làm chiều cao cây tăng thêm 5cm. Người ta cho giao phấn cây cao nhất có chiều cao 190cm với cây thấp nhất, được F1 và sau đó cho F1 tự thụ. Nhóm cây ở F2 có chiều cao 180cm chiếm tỉ lệ:
A. 35/128.
B. 7/64.
C. 7/32.
D. 35/256.

Hướng dẫn

Phương pháp:
Áp dụng công thức tính tỷ lệ kiểu hình chứa a alen trội $frac{C_{m}^{a}}{{{2}^{m}}}$ trong đó m là số cặp gen dị hợp
Cách giải:
Cây cao nhất $times $ cây thấp nhất $to $ F1: dị hợp 4 cặp gen.
F1 tự thụ: AaBbCcDd $times $ AaBbCcDd
Cây cao nhất có 8 alen trội cao 190cm
$to $ Cây có chiều cao 180cm có 6 alen trội (mỗi alen trội làm tăng chiều cao 5cm)
Tỉ lệ cây có chiều cao 180cm ở F2 là: $frac{C_{8}^{6}}{{{2}^{8}}}=frac{7}{64}$
Chọn B.

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site