Question: Cho biết 5’AUG3’: Met; 5’UAU3’ và 5’UAX3’: Tyr; 5’UGG3’: Trp; 5’UAA3’, 5’UAG3′, 5’UGA3’: kết thúc. Xét một đoạn trình tự mARN: 5′ AUG UAE UGG 3’. Trình tự các nucleotit tương ứng là: 123 456 789. Trên phân tử mARN nói trên có mấy cách đột biến điểm thay thế cặp nucleotit làm kết thúc sớm quá trình dịch mã?

Question: Cho biết 5’AUG3’: Met; 5’UAU3’ và 5’UAX3’: Tyr; 5’UGG3’: Trp; 5’UAA3’, 5’UAG3′, 5’UGA3’: kết thúc. Xét một đoạn trình tự mARN: 5′ AUG UAE UGG 3’. Trình tự các nucleotit tương ứng là: 123 456 789. Trên phân tử mARN nói trên có mấy cách đột biến điểm thay thế cặp nucleotit làm kết thúc sớm quá trình dịch mã?
A. 2.
B. 3.
C. 1.
D. 4.

Hướng dẫn

mARN: 5’ AUG UAU UGG 3’
Các mã kết thúc: 5’UAA3’, 5’UAG3;, 5’UGA3’
$to $ có thể xảy ra các đột biến:
5’UAU3′ → 5’UAA3’, 5’UAG3′
5’UGG3′ → 5’UAG3’, 5’UGA3’
Có 4 cách đột biến điểm thay thế cặp nucleotit làm kết thúc sớm quá trình dịch mã?
Chọn D.

Question: Kiểu hình của cơ thể là kết quả của yếu tố nào?
A. quá trình phát sinh đột biến.
B. sự tương tác giữa kiểu gen với môi trường.
C. sự phát sinh các biến dị tổ hợp.
D. sự truyền đạt những tính trang của bố mẹ cho con cái.

Hướng dẫn

Kiểu hình của cơ thể là kết quả của yếu tố sự tương tác giữa kiểu gen với môi trường.
Chọn B.

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site