Question: Cho biết alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Theo lí thuyết,phép lai nào sau đây cho kiểu hình hoa đỏ ở đời con chiếm 75%?

Question: Cho biết alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Theo lí thuyết,phép lai nào sau đây cho kiểu hình hoa đỏ ở đời con chiếm 75%?

Aa × Aa
Aa × aa.
Aa × AA
AA × aa.

Hướng dẫn

* A. Aa x Aa →→ 1AA : 2Aa : 1aa (hoa đỏ A_ chiếm: 75%)
* B. Aa x aa →→ Aa : aa (50% hoa đỏ : 50% hoa trắng)
* C. Aa x AA →→ AA : Aa (100% hoa đỏ)
* D. AA x aa →→ Aa (100% hoa đỏ)
Đáp án cần chọn là: A

Question: Ở người, alen B quy định da bình thường; alen b qui định bị bệnh bạch tạng, gen này nằm trên NST thường. Cho rằng bố mẹ đều dị hợp, xác suất đế vợ chồng này sinh người con đầu tiên bình thường?

25%
12,5%
56,25%
75%

Hướng dẫn

Quy ước: B: bình thường, b : bạch tạng
Bố mẹ dị hợp: Bb
P: Bb (bình thường) x Bb (bình thường)
G$_{p}$: B,b B,b
F1: 25%BB: 50%Bb: 25%bb
75% bình thường: 25% bạch tạng
Đáp án cần chọn là: D

Question: Trong phép lai một cặp tính trạng của Menđen, để các alen của một cặp gen phân li đều về các giao tử thì cần có điều kiện gì?

Số lượng cá thể con lai phải lớn.
Bố mẹ phải thuần chủng về cặp tính trạng đem lai.
Quá trình giảm phân phải diễn ra bình thường
Alen trội phải trội hoàn toàn so với alen lặn.

Hướng dẫn

Trong phép lai một cặp tính trạng của Menđen, để các alen của một cặp gen phân li đều về các giao tử thì cần có điều kiện quá trình giảm phân diễn ra bình thường.
Đáp án cần chọn là: C

Question: Ở các loài sinh vật lưỡng bôi sinh sản hữu tính, mỗi alen trong cặp gen phân li đồng đều về các giao tử khi :

Bố mẹ phải thuần chủng.
số lượng cá thể con lai phải lớn
alen trội phải trội hoàn toàn
quá trình giảm phân của các tế bào sinh dục chín xảy ra binh thường.

Hướng dẫn

Mỗi alen trong cặp gen phân li đồng đều về các giao tử khi : quá trình giảm phân của các tế bào sinh dục chín xảy ra binh thường.
Đáp án cần chọn là: D

Question: Ở đậu Hà Lan, hạt vàng trội hoàn toàn so với hạt xanh. Cho giao phấn giữa cây hạt vàng thuần chủng với cây hạt xanh, kiểu hình ở cây F1 sẽ như thế nào?

100% hạt vàng.

1 hạt vàng : 3 hạt xanh.

3 hạt vàng : 1 hạt xanh.
1 hạt vàng : 1 hạt xanh.

Hướng dẫn

Quy ước: A: vàng, a : xanh
Cây hạt vàng TC: AA
P: AA (vàng TC) x aa (xanh)
G$_{p}$: A a
F1: 100% Aa (vàng)
Đáp án cần chọn là: A

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site