Question: Cho biết mỗi gen qui định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn và không có đột biến xảy ra. Cho phép lai P: AaBbDdEe × AaBbDdEe thu được F$_{1}$. Tính theo lý thuyết, có mấy kết luận đúng về kết quả của F$_{1}$ (1) Kiểu hình mang 2 tính trạng trội và 2 tính trạng lặn ở đời con chiếm tỉ lệ 9/256. (2) Có thể có tối đa 8 dòng thuần được tạo ra từ phép lai trên. (3) Tỉ lệ có kiểu gen giống bố mẹ là 1/16. (4) Tỉ lệ con có kiểu hình khác bố mẹ (3/4). (5) Có 256 kiểu tổ hợp giao tử được hình thành từ phép lai trên. 4 2 3 5

Question: Cho biết mỗi gen qui định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn và không có đột biến xảy ra. Cho phép lai P: AaBbDdEe × AaBbDdEe thu được F$_{1}$. Tính theo lý thuyết, có mấy kết luận đúng về kết quả của F$_{1}$
(1) Kiểu hình mang 2 tính trạng trội và 2 tính trạng lặn ở đời con chiếm tỉ lệ 9/256.
(2) Có thể có tối đa 8 dòng thuần được tạo ra từ phép lai trên.
(3) Tỉ lệ có kiểu gen giống bố mẹ là 1/16.
(4) Tỉ lệ con có kiểu hình khác bố mẹ (3/4).
(5) Có 256 kiểu tổ hợp giao tử được hình thành từ phép lai trên.

4
2
3
5

Hướng dẫn

Phép lai: AaBbDdEe × AaBbDdEe
Nhận xét: ở P đều có dạng: dị hợp × dị hợp, đều cho đời con phân li: 3 trội : 1 lặn ở mỗi tính trạng.

(2) sai, số dòng thuần chủng tối đa là: 2$^{4}$ = 16
(3) đúng, tỷ lệ kiểu gen giống bố mẹ là: (1/2)$^{4}$ = 1/16
(4) sai, tỷ lệ kiểu hình khác bố mẹ là: 1 – (3/4)$^{4}$ = 175/256
(5) đúng. số kiểu tổ hợp giao tử tạo thành là: 16×16 = 256
Đáp án cần chọn là: B

Question: Ở đậu Hà Lan, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp, alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Hai cặp gen này phân li độc lập. Cho cây (P) tự thụ phấn, thu được F$_{1}$ gồm 4 loại kiểu hình. Biết rằng, không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây sai?

Cho một cây thân cao, hoa trắng, ở F$_{1}$ tự thụ phấn, có thể thu được đời con có số cây thân cao, hoa trắng chiếm 20%.
Cho một cây thân cao, hoa đỏ ở F$_{1}$ tự thụ phấn, nếu thu được ở đời con có 4 loại kiểu hình thì số cây thân cao, hoa trắng ở đời con chiếm 18,75%.
Cho một cây thân cao, hoa đỏ ở F$_{1}$ giao phấn với cây có kiểu gen đồng hợp tử lặn, có thể thu được đời con có 4 loại kiểu hình.
F$_{1}$ có 4 loại kiểu gen quy định kiểu hình thân cao, hoa đỏ.

Hướng dẫn

P tự thụ cho 4 loại kiểu hình → P dị hợp 2 cặp gen.
P: AaBb × AaBb →(1AA:2Aa:1aa)(1BB:2Bb:1bb)
A sai, thân cao hoa trắng = 3/16 = 18,75%
B đúng, cây thân cao hoa đỏ ở F$_{1}$ tự thụ mà thu được 4 loại kiểu hình thì cây này phải có kiểu gen AaBb; → Aabb = 3/16.
C đúng, AaBb × aabb →1AaBb:1Aabb:1aaBb:1aabb
D đúng.
Đáp án cần chọn là: A

Question: Ở đậu Hà Lan, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Hai cặp gen này phân li độc lập. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng ?
I. Ở loài này có tối đa 4 loại kiểu gen quy định kiểu hình thân cao, hoa đỏ.
II. Cho môt cây thân cao, hoa trắng tự thụ phấn, có thể thu được đời con có số cây thân cao, hoa trắng chiếm 75%.
III. Cho một cây thân cao, hoa đỏ tự thụ phấn, nếu thu được đời con có 4 loại kiểu hình thì số cây thân cao, hoa trắng ở đời con chiếm 18,75%.
IV. Cho một cây thân cao, hoa đỏ giao phấn với cây có kiểu gen đồng hợp tử lặn, có thể thu được đời con có 2 loại kiểu hình.

1
2
4
3

Hướng dẫn

I đúng, đó là AABB; AABb; AaBB; AaBb
II đúng, VD: Aabb × Aabb → thân cao hoa trắng: 3/4A-bb
III đúng, cây thân cao hoa đỏ tự thụ phấn đc 4 loại kiểu hình → cây này có kiểu gen:AaBb ×AaBb → thân cao hoa trắng 3/16 =18,75%
IV đúng, AABb × aabb → AaBb:Aabb
Đáp án cần chọn là: C

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site