Question: Cho các cây thân cao, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu được F$_{1}$ có tỉ lệ 9 thân cao, hoa đỏ : 3 thân cao, hoa trắng : 3 thân thấp, hoa đỏ : 1 thân thấp, hoa trắng. Lấy 1 cây thân cao, hoa trắng ở F$_{1}$ cho tự thụ phấn, thu được F$_{2}$. Biết rằng, mỗi gen quy định một tính trạng. Ở F$_{2}$, tỉ lệ kiểu hình nào sau đây đúng?

Question: Cho các cây thân cao, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu được F$_{1}$ có tỉ lệ 9 thân cao, hoa đỏ : 3 thân cao, hoa trắng : 3 thân thấp, hoa đỏ : 1 thân thấp, hoa trắng. Lấy 1 cây thân cao, hoa trắng ở F$_{1}$ cho tự thụ phấn, thu được F$_{2}$. Biết rằng, mỗi gen quy định một tính trạng. Ở F$_{2}$, tỉ lệ kiểu hình nào sau đây đúng?

100% thân thấp, hoa đỏ.
3 thân cao, hoa trắng : 1 thân thấp, hoa trắng.
3 thân cao, hoa đỏ : 1 thân thấp, hoa trắng.
1 thân cao, hoa đỏ : 1 thân thấp, hoa trắng.

Hướng dẫn

F$_{1}$ phân ly 9:3:3:1 → P dị hợp 2 cặp gen, các gen PLĐL: AaBb × AaBb
Cây thân cao hoa trắng ở F$_{1}$ có thể có kiểu gen Aabb hoặc AAbb
Đời con không thể tạo kiểu hình hoa đỏ → loại A,C,D
Đáp án cần chọn là: B

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site