Question: Cho các đặc điểm: 1. Diễn ra trong một thời gian ngắn. 2. Hình thành loài mới một cách từ từ. 3. Trải qua các dạng trung gian chuyển tiếp. 4. Thường xảy ra ở các loài động vật. 5. Có sự tác động của các yếu tố ngẫu nhiên, giao phối không ngẫu nhiên và các nhân tố tiến hóa khác. Những đặc điểm về sự hình thành loài bằng cách li sinh thái là (1), (3), (4). (1), (3), (4), (5). (2), (3), (4), (5). (2), (3), (4).

Question: Cho các đặc điểm:
1. Diễn ra trong một thời gian ngắn.
2. Hình thành loài mới một cách từ từ.
3. Trải qua các dạng trung gian chuyển tiếp.
4. Thường xảy ra ở các loài động vật.
5. Có sự tác động của các yếu tố ngẫu nhiên, giao phối không ngẫu nhiên và các nhân tố tiến hóa khác.
Những đặc điểm về sự hình thành loài bằng cách li sinh thái là

(1), (3), (4).
(1), (3), (4), (5).
(2), (3), (4), (5).
(2), (3), (4).

Hướng dẫn

Các đặc điểm về sự hình thành loài bằng cách ly sinh thái là: (2), (3), (4), (5)
Ý (1) sai vì hình thành loài một cách từ từ => đặc điểm chung của hình thành loài bằng các con đường khác nhau.
Ý (4) sai, vì thường xảy ra ở thực vật, động vật ít khả năng di chuyển.

Đáp án cần chọn là: C

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site