Question: Cho các khu sinh học sau đây: (1) Đồng rêu hàn đới. (2) Rừng lá kim phương Bắc (3) Rừng rụng lá ôn đới. (4) Rừng mưa nhiệt đới. Nếu phân bố theo vĩ độ và mức độ nhiệt tăng dần từ Bắc Cực đến xích đạo lần lượt là : (1), (2), (3), (4). (4), (3), (2), (1). (4), (1), (2), (3) (3), (1), (2), (4). Đáp án: Phân bố theo vĩ độ và mức nhiệt độ tăng dần từ bắc cực tới xích đạo lần lượt là : (1)→(2) → (3) →(4). Đáp án cần chọn là: A

Question: Cho các khu sinh học sau đây:

(1) Đồng rêu hàn đới. (2) Rừng lá kim phương Bắc

(3) Rừng rụng lá ôn đới. (4) Rừng mưa nhiệt đới.

Nếu phân bố theo vĩ độ và mức độ nhiệt tăng dần từ Bắc Cực đến xích đạo lần lượt là :

(1), (2), (3), (4).
(4), (3), (2), (1).
(4), (1), (2), (3)
(3), (1), (2), (4).

Đáp án:

Phân bố theo vĩ độ và mức nhiệt độ tăng dần từ bắc cực tới xích đạo lần lượt là : (1)→(2) → (3) →(4).

Đáp án cần chọn là: A

Question: Các khu sinh học trên cạn được sắp xếp theo vĩ độ tăng dần lần lượt là:

Đồng rêu hàn đới, rừng mưa nhiệt đới, rừng Taiga, thảo nguyên.
Thảo nguyên, rừng mưa nhiệt đới,đồng rêu hàn đới, rừng Taiga.
Rừng mưa nhiệt đới, thảo nguyên, rừng Taiga, đồng rêu hàn đới.
Rừng Taiga, rừng mưa nhiệt đới, thảo nguyên, đồng rêu hàn đới.

Đáp án:

Các khu sinh học trên cạn được sắp xếp theo vĩ độ tăng dần lần lượt là:

Rừng mưa nhiệt đới, thảo nguyên, rừng Taiga, đồng rêu hàn đới

Đáp án cần chọn là: C

Question: Trong các tổ chức sống sau đây, tổ chức nào ở cấp cao nhất?

Sinh quyển
Quần xã
Hệ sinh thái
Quần thể

Đáp án:

Tổ chức bao gồm các tổ chức còn lại là Sinh quyển.

Đáp án cần chọn là: A

Question: Trong các tổ chức sống sau đây, tổ chức sống nào bao gồm các tổ chức sống còn lại?

Quần thể
Quần xã
Hệ sinh thái
Sinh quyền

Đáp án:

Tổ chức bao gồm các tổ chức còn lại là Sinh quyển.

Đáp án cần chọn là: D

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site