Question: Cho cây (P) dị hợp tử về một gen tự thụ phấn được F1. Biết mỗi gen quy định một tính trạng, tính trạng trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Theo lý thuyết, tỷ lệ kiểu hình ở F1 có thể là?

Question: Cho cây (P) dị hợp tử về một gen tự thụ phấn được F1. Biết mỗi gen quy định một tính trạng, tính trạng trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Theo lý thuyết, tỷ lệ kiểu hình ở F1 có thể là?
(1). 100%. (2). 1: 2: 1. (3). 3: 1. (4). 1: 1.
A. (1), (3).
B. (2), (4).
C. (2), (3).
D. (3). AB AB

Hướng dẫn

Trội là trội hoàn toàn.
Cơ thể dị hợp 1 cặp gen tự thụ: Aa x Aa $to $ 1AA:2Aa:laa $to $ KH: 3A-:la
Vậy chỉ có tỉ lệ (3) thỏa mãn.
Chọn D.

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site