Question: Để tổng hợp tinh bột, vi khuẩn và tảo cần hợp chất mở đầu là:

Question: Để tổng hợp tinh bột, vi khuẩn và tảo cần hợp chất mở đầu là:
A. Glucozo
B. Xenlulozo
C. ADP – Glucozo
D. ATP – Glucozo

Hướng dẫn

Ở tảo và vi khuẩn, để tổng hợp được tinh bột cần sử dụng glucozo là đơn phân của tinh bột đã được
hoạt hóa là ADP – Glucozo để bắt đầu quá trình tổng hợp.
Đáp án cần chọn là: C

Question: Đặc điểm chung của quá trình tổng hợp ở vi sinh vật là
A. Sử dụng nguồn cacbon chủ yếu từ nguồn vô cơ.
B. Sử dụng nguồn năng lượng từ các chất hóa học.
C. Tổng hợp các chất hữu cơ cần thiết từ các chất hữu cơ khác.
D. Sử dụng năng lượng và enzim nội bào để tổng hợp các chất.

Hướng dẫn

Để tổng hợp được các chất hữu cơ, vi sinh vật sử dụng năng lượng và các enzim nội bào để tổng hợp
nên cac chất.
Đáp án cần chọn là: D

Question: Ở vi sinh vật, liên kết Glixerol và axit béo có thể tạo thành
A. Glucozơ
B. Prôtêin
C. Lipit
D. Axit nuclêic

Hướng dẫn

Lipit là 1 trong 4 đại phân tử hữu cơ, được cấu tạo từ 1 phân tử Glixerol liên kết với 3 axit béo.
Lipit được tổng hợp bằng cách liên kết Glixerol và axit béo (liên kết este).
Đáp án cần chọn là: C

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site