Question: Điều dưới đây đúng khi nói về một hệ thống sống : A. Một hệ thống mở B. Có khả năng tự điều chỉnh C. Thường xuyên trao đổi chất với môi trường D. Cả A, B, C đều đúng Hướng dẫn – Thế giới sống có các đặc điểm chung: Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc; Là hệ thống mở và tự điểu chỉnh; Thế giới sống liên tục tiến hóa. – Các đặc điểm này thể hiện ở các cấp độ tổ chức sống. Đáp án cần chọn là: D

Question: Điều dưới đây đúng khi nói về một hệ thống sống : A. Một hệ thống mở B. Có khả năng tự điều chỉnh C. Thường xuyên trao đổi chất với môi trường D. Cả A, B, C đều đúng

Hướng dẫn

– Thế giới sống có các đặc điểm chung: Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc; Là hệ thống mở và tự điểu chỉnh; Thế giới sống liên tục tiến hóa. – Các đặc điểm này thể hiện ở các cấp độ tổ chức sống. Đáp án cần chọn là: D

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site