Question: Giả sử một chuỗi thức ăn trong quần xã sinh vật được mô tả bằng sơ đồ sau: Cỏ → Sâu → Gà → Cáo → Hổ. Trong chuỗi thức ăn này, sinh vật tiêu thụ bậc ba là:

Question: Giả sử một chuỗi thức ăn trong quần xã sinh vật được mô tả bằng sơ đồ sau: Cỏ → Sâu → Gà → Cáo → Hổ. Trong chuỗi thức ăn này, sinh vật tiêu thụ bậc ba là:
A. cáo
B. gà
C. thỏ
D. hổ

Hướng dẫn

Đáp án A
Cỏ là sinh vật sản xuất, bắt đầu từ sâu là sinh vật tiêu thụ bậc 1, gà là sinh vật tiêu thụ bậc 2, cáo là sinh vật tiêu thụ bậc 3 → A đúng
Ghi chú
– Bậc dinh dưỡng cấp 1: Sinh vật sản xuất (thực vật, tảo)
– Bậc dinh dưỡng cấp 2 – n: bao gồm các sinh vật tiêu thụ gồm có động vật ăn thực vật và động vật ăn thịt.
– Sinh vật phân giải như vi khuẩn, nấm…là bậc dinh dưỡng cuối cùng

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site