Question: Giả sử trong một quần thể người đạt trạng thái cân bằng di truyền với tần số của các nhóm máu là: nhóm A = 0,45; nhóm B =0,21; nhóm AB = 0,3; nhóm O = 0,04. Kết luận nào dưới đây về quần thể này là đúng?

Question: Giả sử trong một quần thể người đạt trạng thái cân bằng di truyền với tần số của các nhóm máu là: nhóm A = 0,45; nhóm B =0,21; nhóm AB = 0,3; nhóm O = 0,04. Kết luận nào dưới đây về quần thể này là đúng?
A. Tần số các alen IA, IB và IO quy định các nhóm máu tương ứng là: 0,3; 0,5 và 0,2
B. Tần số kiểu gen quy định các nhóm máu là: $0,25{{I}^{A}}{{I}^{B}};,0,09{{I}^{B}}{{I}^{B}};0,04{{I}^{O}}{{I}^{O}};$ $0,3{{I}^{A}}{{I}^{A}};0,21{{I}^{A}}{{I}^{O}};0,12{{I}^{B}}{{I}^{O}}$
C. Khi các thành viên trong quần thể kết hôn ngẫu nhiên với nhau sẽ làm tăng dần tần số cá thể có nhóm máu O.
D. Xác suất để gặp một người nhóm máu B, có kiểu gen ${{I}^{B}}{{I}^{O}}$ trong quần thể là 57,14%

Hướng dẫn

Đáp án D
Nhóm A = 0,45; nhóm B là 0,21; nhóm AB = 0,3; nhóm O = 0,04
Vì quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền nên tần số alen ${{I}^{O}}=sqrt{0,04}=0,2$
Nhóm máu A có 2 kiểu gen IAIA và IAIO cũng ở trạng thái cân bằng di truyền
IAIA + 2IAIO = 0.45 → IA= 0.5
Tương tự với nhóm máu B ta có IB= 0.3
Cấu trúc di truyền của quần thể là (IA + IB + IO)2 = 0.25 IAIA +0.2 IAIO + 0.09 IBIB + 0.12 IBIO + 0.3 IAIB + 0.04 IOIO
Đáp án A , B , C (vì quần thể cân bằng di truvền) sai
Xác suất bắt gặp 1 người nhóm máu B kiểu gen IBIO là : 0.12/0.21 = 57.14%
Ghi chú
Tổng quát:
Đối với một gen có nhiều alen có tần số tương ứng p(A), q(a’), r(a)… các gen di truyền theo kiểu đồng trội.
– Xét sự di truyền nhóm máu ở người có ba alen IA,IB, IO với tần số tương ứng là p, q, r. Khi quần thể cân bằng di truyền thì cấu trúc di truyền của quần thể là [p(IA) + q(IB) + r(IO)] = 1.
– Tần số nhóm máu A là: p2(IAIA) + 2pr(IAIO)
– Tần số nhóm máu B là: q2(IBIB) + 2qr(IBIO)
– Tần số nhóm máu AB là: 2pq.(IAIB)
– Tần số nhóm máu O là: r2.(IOIO)

Question: Cho các ví dụ sau về các mối quan hệ trong quần xã:
(1) Tảo giáp nở hoa gây độc cho cá, tôm, chim ăn cá.
(2) Cây phong lan sống bám trên thân cây gỗ.
(3) Cây tỏi tiết chất gây ức chế hoạt động của các sinh vật xung quanh.
(4) Cú và chồn cùng sống trong rừng, cùng bắt chuột làm thức ăn.
Có bao nhiêu ví dụ phản ánh mối quan hệ ức chế – cảm nhiễm?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Hướng dẫn

Đáp án B
(1) Tảo giáp nở hoa gây độc cho cá, tôm, chim ăn cá.
(3) Cây tỏi tiết chất gây ức chế hoạt động của các sinh vật xung quanh.

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site