Question: Giới động vật gồm những sinh vật A. Đa bào, nhân thực, dị dưỡng, có khả năng di chuyển, phản ứng nhanh B. Đa bào, một số đơn bào, dị dưỡng, có khả năng di chuyển, phản ứng nhanh C. Đa bào, nhân thực, dị dưỡng, một số không có khả năng di chuyển, phản ứng nhanh D. Đa bào, một số tập đoàn đơn bào, nhân thực, dị dưỡng, có khả năng di chuyển, phản ứng nhanh Hướng dẫn Giới Động vật gồm các ngành: Thân lỗ, Ruột khoang, Giun dẹp, Giun tròn, Giun đốt, Thân mềm, Da gai và Động vật có dây sống. Đặc điểm: đa bào, nhân thực, dị dưỡng, có khả năng di chuyển, phản ứng nhanh, cơ thể có cấu trúc phức tạp, chuyên hóa cao. Đáp án cần chọn là: A

Question: Giới động vật gồm những sinh vật A. Đa bào, nhân thực, dị dưỡng, có khả năng di chuyển, phản ứng nhanh B. Đa bào, một số đơn bào, dị dưỡng, có khả năng di chuyển, phản ứng nhanh C. Đa bào, nhân thực, dị dưỡng, một số không có khả năng di chuyển, phản ứng nhanh D. Đa bào, một số tập đoàn đơn bào, nhân thực, dị dưỡng, có khả năng di chuyển, phản ứng nhanh

Hướng dẫn

Giới Động vật gồm các ngành: Thân lỗ, Ruột khoang, Giun dẹp, Giun tròn, Giun đốt, Thân mềm, Da gai và Động vật có dây sống. Đặc điểm: đa bào, nhân thực, dị dưỡng, có khả năng di chuyển, phản ứng nhanh, cơ thể có cấu trúc phức tạp, chuyên hóa cao. Đáp án cần chọn là: A

Question: Điểm đặc trưng nhất của các sinh vật trong giới động vật là A. Nhân sơ B. Tự dưỡng C. Sống kí sinh D. Có khả năng di chuyển

Hướng dẫn

Giới Động vật gồm các ngành: Thân lỗ, Ruột khoang, Giun dẹp, Giun tròn, Giun đốt, Thân mềm, Da gai và Động vật có dây sống. Đặc điểm: đa bào, nhân thực, dị dưỡng, có khả năng di chuyển, phản ứng nhanh, cơ thể có cấu trúc phức tạp, chuyên hóa cao. Đáp án cần chọn là: D

Question: Thế giới sinh vật được phân loại thành các nhóm theo trình tự lớn dần là: A. Giới – ngành – lớp – bộ – họ – chi – loài B. Loài – bộ – họ – chi – lớp – ngành – giới C. Loài – chi – họ – bộ – lớp – ngành – giới D. Loài – chi – bộ – họ – lớp – ngành – giới

Hướng dẫn

Trình tự đúng là: loài – chi- họ – bộ – lớp – ngành – giới Đáp án cần chọn là: C

 

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Question: Giới động vật gồm những sinh vật A. Đa bào, nhân thực, dị dưỡng, có khả năng di chuyển, phản ứng nhanh B. Đa bào, một số đơn bào, dị dưỡng, có khả năng di chuyển, phản ứng nhanh C. Đa bào, nhân thực, dị dưỡng, một số không có khả năng di chuyển, phản ứng nhanh D. Đa bào, một số tập đoàn đơn bào, nhân thực, dị dưỡng, có khả năng di chuyển, phản ứng nhanh Hướng dẫn Giới Động vật gồm các ngành: Thân lỗ, Ruột khoang, Giun dẹp, Giun tròn, Giun đốt, Thân mềm, Da gai và Động vật có dây sống. Đặc điểm: đa bào, nhân thực, dị dưỡng, có khả năng di chuyển, phản ứng nhanh, cơ thể có cấu trúc phức tạp, chuyên hóa cao. Đáp án cần chọn là: A

Bạn đang xem: Question: Giới động vật gồm những sinh vật A. Đa bào, nhân thực, dị dưỡng, có khả năng di chuyển, phản ứng nhanh B. Đa bào, một số đơn bào, dị dưỡng, có khả năng di chuyển, phản ứng nhanh C. Đa bào, nhân thực, dị dưỡng, một số không có khả năng di chuyển, phản ứng nhanh D. Đa bào, một số tập đoàn đơn bào, nhân thực, dị dưỡng, có khả năng di chuyển, phản ứng nhanh Hướng dẫn Giới Động vật gồm các ngành: Thân lỗ, Ruột khoang, Giun dẹp, Giun tròn, Giun đốt, Thân mềm, Da gai và Động vật có dây sống. Đặc điểm: đa bào, nhân thực, dị dưỡng, có khả năng di chuyển, phản ứng nhanh, cơ thể có cấu trúc phức tạp, chuyên hóa cao. Đáp án cần chọn là: A trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP

How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site