Question: Hô hấp hiếu khí được diễn ra trong

Question: Hô hấp hiếu khí được diễn ra trong
A. Lizôxôm.
B. Ti thể.
C. Lạp thể.
D. Lưới nội chất.

Hướng dẫn

Quá trình hô hấp tế bào xảy ra trong ty thể.
Đáp án cần chọn là: B

Question: Trong pha tối của quá trình quang hợp, chất kết hợp với CO2 đầu tiên là một phân tử hữu cơ
có 5 cacbon. Đó là:
A. Glucozơ
B. AlPG
C. Axit piruvic
D. RiDP

Hướng dẫn

Trong pha tối của quá trình quang hợp, chất kết hợp với CO$_{2}$ đầu tiên là một phân tử
hữu cơ có 5 cacbon. Đó là RiDP.
Đáp án cần chọn là: D

Question: Cây xanh tổng hợp chất hữu cơ từ chất vô cơ nhờ sử dụng năng lượng ánh sáng trong quá trình
nào sau đây?
A. Hóa tổng hợp
B. Hóa phân li
C. Quang tổng hợp
D. Quang phân li

Hướng dẫn

Cây xanh tổng hợp chất hữu cơ từ chất vô cơ nhờ sử dụng năng lượng ánh sáng trong quá trình
quang tổng hợp.
Đáp án cần chọn là: C

 

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Question: Hô hấp hiếu khí được diễn ra trong

Bạn đang xem: Question: Hô hấp hiếu khí được diễn ra trong trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP

How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site